کمپین تبلیغاتی

تبلیغات پراکنده ، بدون برنامه و چشم اندازهای استراتژیک به

نتیجه مطلوب نمی رسد . در این واحد با در نظرگرفتن اهداف

بلندمدت و کوتاه مدت مشتری و بررسی پـیام های تجاری و

استخراج ایــده اصلی تبلیغاتی ، کمپین یـکپارچه ارائـه مـی شود

و نیز بـا بررسی قابلیت های رســانه های مختلف بـر حسب

نیاز مشتری ، برنامه ای تبلیغاتی مدون می شود .


* خدمات قابل ارادئه در کمپین تبلیغاتی شامل موارد زیر می باشد :

1- انجام تحقیقات بازار و بازاریابی در راستای اهداف مشتری

2- تدوین اسناد استراتژی برند ، برنامه بازاریابی ، استراتژی

ارتباطی

3- تهیه بیریف اتاق فکر، واحد گرافیک و دیگر واحدها

4- تدوین کمپین‏ های تبلیغاتی

5- کنترل تخصیص بودجه در برنامه رسانه‏ ای